Privatlivspolitik for inmSYSTEMS A/S

Dataansvar

Vi tager din databeskyttelse alvorligt.

Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Firma inmsystems a/s er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger

Kontaktperson: inmsystems a/s
Adresse: Lunikvej 7, 2670 Greve
CVR: 20041978
Telefonnr.: 70277722
Mail: info@inmsystems.com
Website: www.inmsystems.com

Behandling af persondata

Vi anvender denne type data om dig.

Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter,
tjenester og support samt i vores kontakt med dig.

De data, vi anvender, omfatter

  • Almindelige persondata.
  • Transaktionsdata.
  • Unikke numre på netværksenheder (IP adresser) i forbindelse med anvendelse afvores system.

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål.

Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med opfyldelse af kontraktlige
forpligtelser med din arbejdsgiver.

Det sker, når vi har brug for at

  • Behandling af dit køb eller potentielle køb som ansat hos en af vores kunder og levering af vores ydelse.
  • Opfyldelse af din anmodning om produkter, tjenester og support.
  • Kontakt i forbindelse med igangværende eller potentielle projekter og systeminstallation.

Vi behandler kun relevante persondata.

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der
er defineret ovenfor.

Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme
gælder omfanget af de persondata, vi bruger.

Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Vi behandler kun nødvendige persondata.

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at
opfylde vores fastsatte formål.

Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift.

Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata.

Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende.

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Vi videregiver ikke dine persondata.

Vi videregiver ikke persondata til andre aktører.

Sikkerhed

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed.

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi opretholder denne sikkerhed gennem vores information security management system
som er ISO27001 certificeret.

Brug af cookies

Cookies, formål og relevans.

Vi placerer kun nødvendige cookies, der sikrer den funktionalitet på vores website, som
kunden beder om, og som er undtaget for krav om samtykke.

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine persondata.

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om til de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger
finder du øverst.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet.

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål.

Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandli.ngen af dine persondata.